Zdokonalování sluchového vnímání

11.03.2012 16:29

 

Metody práce

 

Snoezzelen

Muzikoterapie - léčení hudbou. Využívání rytmu, tempa a melodie pro celkový rozvoj motorických schopností postiženého jedince. Pomáhá upevňovat verbální i neverbální komunikaci.

 

 

Formy práce

 

sluchový výcvik, sluchová cvičení

-     nácvik koncentrace a sluchové pozornosti
-     poznávání spolužáků a dospělých podle hlasu

 

zvuky kolem nás / tekoucí voda, vysavač/

-     rozlišování zvuků v přírodě ( hlasů zvířat, zpěv ptáků, dopravních psotředků, zvuků na ulici, hudebních nástrojů
-     rozvíjení smyslu pro rytmus,rytmická cvičení

-     soustředěný poslech s vnímáním rytmu a melodie
-     dechová a sluchová cvičení

 

pravidelné dýchání, správné držení těla při dýchání.

-     rytmizace říkanek a písní
-     rytmický doprovod písní

 

pohybový doprovod ke zpívaným písním

 

hra na tělo

-     hra na jednoduché nástroje (Orffův instrumentář, případně další předměty)
-     Hra na varhany – poslech, napodobování

 

zpěv ( pravidelné dýchání)

-     zpěv  (vnímání rytmu a melodie)
-     napodobování výslovnosti a dlouhých slabik
-   poslech relaxační hudby

 

 

Používané pomůcky:

 

- hudební nástroje

- relaxační kazety

- rytmické nástroje

- Orffovy nástroje, rolničky, zvonkohry, ozvučené hračky,

- hudební reprodukce

- relaxační kazyte

- přírodní materiál