Zdokonalování komunikačních dovedností a poznávacích schopností

11.03.2012 16:41

 

Metody práce

Metody verbální a neverbální komunikace (slovní a mimoslovní komunikace)

Neverbální komunikace

 

ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE
- napomáhají k tomu, aby se i dítě s těžkým handicapem stalo aktivním komunikujícím partnerem. Alternativní komunikace se používají jako náhrada mluvené řeči.

 

Augmentativní komunikace

- se používají jako podpora komunikačních možností a schopností. 

- Zvyšují kvalitu rozumění řeči a usnadňují vyjadřování.
 

Alternativní komunikační systémy:

 

1.Dynamické:

- prstová abeceda

- znaková řeč

- MAKATON  (užívá znaky doplněné mluvenou řečí a symboly.)

 

2.Statické:

BLISS  (používá místo slov velice jednoduché obrázky.)       

- Piktogramy je vytvořen psaním, kreslením, tiskem či jinými postupy.

- Cílem je rychlá orientace tam, kde by slovní vyjádření mohlo být překážkou k porozumění.

 

VOKS   (Výměnný obrázkový komunikační systém).

- Využívá obrázků k nonverbální komunikace např. s dětmi s poruchami autistického spektra.

- Jako komunikační prostředek lze použít fotografie, piktogramy nebo jiné specifické symboly, vyhovující konkrétnímu dítěti.

 

Globální čtení zahrnuje zobrazení konkrétního pojmu současně s textem, může pomoci dítěti, u kterého se předpokládají obtíže při výuce čtení analyticko-syntetickou metodou

 

Sociální čtení je založené na poznávání , interpretace a přiměřené reagování na zraková znamení a symboly, piktogramy, slova a skupiny slov, které se často objevují v okolním světe nebo v širším kontextu, aniž by byly využívány čtecí technické dovednosti.

 

Bucofaciální a orofaciální stimulace je masáž (stimulace) bucofaciální (tvářového svalstva) a orofaciální (svalstva v dutině ústní).

 

Míčková facilitace (kuličkování obličeje) stimuluje body a dráhy, které mají bezprostřední vliv na prohloubení dýchání, uvolnění stažených a aktivování ochablých svalových skupin.

 

Dramaterapie využívá různé formy hraní divadla (příběhů, rolí), k pozitivní stimulaci, ke korekci chování, prožívání a postojů.

 

Facilitační komunikace nebo-li „usnadňovaná komunikace“ je terapeutická technika, která učí komunikovat prostřednictvím počítače. Facilitátor (pedagog) poskytuje fyzickou pomoc svému žákovi tím, že mu podpírá ruku, zatímco ten se dorozumívá s okolím tak, že ukazuje na obrázky nebo písmena, která jsou upravená na tabulce, nebo píše na počítači. Pevné držení předloktí je s přibývajícím tréninkem nahrazeno pouze jejím lehkým podpíráním.

 

 

Formy práce

- vytváření pocitu bezpečí a jistoty

- tvorba přátelské atmosféry, zabezpečení maximální pohody žáka

- usměrňování vztahu ke spolužákům, citová vazba na ně

      - vytváření pojmů, pocitů
      - vztahy mezi lidmi

- vztahy mezi spolužáky
- masáž a stimulace mluvidel

- stimulace v oblasti komunikace (stimulace orofaciální oblasti)

- foukání, sfukování papírků

      - pozorné sledování krátkého vyprávění- motivace k soustředěné činnosti
 

Posilování impresivní stránky řeči

- vyjadřování souhlasu či nesouhlasu ( ANO xNE)
-  sdělení potřeby (komunikační systémy,piktogramy)

- vyjadřování libosti a nelibosti –gestikulace, piktogramy.

- porozumění příkazům

- podněcování verbalizace

- napodobování hlasů a plnění jednoduchých příkazů : sedni, vstaň,…

- čtení  a promítání pohádek

 

Posilování schopnosti účelně používat slova

- upevňování zvládnutých slov

- rozšiřování slovní zásoby

 

Uvědomění se vlastní osoby

Ukládání předmětů na ploše

 

Umisťování určitého předmětů do plochy

-     Třídění  předmětů
-     Orientace v prostoru

 

Orientace na stránce

Vytváření prostorových představ  /nad, pod, za,..)

Vytváření matematických představ (méně, více,…)

 

 

Používané pomůcky:

- předměty denní potřeby

- komunikační karty

- soubor piktogramů

- fotografie

- obrázky

- relaxační kazety

- rytmické nástroje

- dataprojektor

- loutky

- logopedické zrcadlo

- míčky