Společné dílny s rodiči - 10.2.2011

22.02.2011 18:08

 

Společné dílny žáků a rodičů

 

 

Dne 10.02.2011 se vybraní žáci pátých a šestých ročníků za doprovodu svých rodičů zúčastnili  Společných dílen, které byly konány za výrazné podpory projektu Rozvoje podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků v Moravskoslezském kraji.“

 

Žáci i rodiče se společně věnovali aktivitám, které měly ukázat, jakým způsobem probíhá proces výuky ve škole, jakým způsobem překonávat případné obtíže, jaké vhodné metody můžou rodiče využít během domácí přípravy na vyučování. Také, jak vhodně dítě motivovat, akceptovat přiměřenou náročnost, poskytnout pomoc či ocenit úspěch.

 

Činnosti prvních společných dílen byly zaměřeny na práci s textem, upevňování pravopisných pravidel psaní -i, -y po obojetných souhláskách. Žáci i rodiče se přesvědčili o tom, že k osvojování procesu učení neslouží pouze samotné čtení a psaní, ale že možno využívat nejrůznějších aktivit, metod práce či podpůrných technik. Byl to zejména pohyb, který upoutal pozornost samotných rodičů i žáků.

 

Formou motorického čtení žáci představovali pohybem jednotlivá písmena i celá slova. Ke zdůvodňování mluvnických jevů nebylo zapotřebí mluvnických pouček, opět to byl pohyb, který umožnil lepší zažití a fixaci správnosti psaného slova.

 

Rodiče byli informováni o důležitosti propojení pohybu s učením, stejně tak jako o důležitosti rozvoje dílčích funkcí, kterými jsou sluchové, zrakové či prostorové vnímání. A tak žáci během společných dílen rozvíjeli své sluchové vnímání formou sluchového pexesa, prostorové vnímání orientací v prostoru či pohybovým pexesem. Sluchovou pozornost a paměť trénovali na práci s instrukcí, kdy zapamatování popisu polohy „vyjmenovaného města“ a jeho správné umístění na mapě nebylo vůbec snadným úkolem ani pro samotné rodiče žáků.

 

Seznámit se s osvědčenými metodami práce vhodnými pro domácí přípravu nebylo jediným cílem konání společných dílen ve škole. Žáci strávili příjemné odpoledne v přítomnosti svých rodičů ve škole, kdy si zároveň dodávali pocitu jistoty a sebedůvěry. Podnětem a příčinou k upevnění víry ve vlastní síly bylo určitě navození otevřené atmosféry a vzájemné důvěry ve škole.

 

Rodiče naopak viděli své děti v komunikačních situacích s učiteli a ostatními spolužáky, poznávali jejich chování v kolektivu, možnosti a okolnosti, které mohou ovlivňovat  proces učení. Posílit pocit důležitosti společnou komunikací rodičů  dětí, jejich vzájemné pochopení, znát svá přání a touhy,…to vše zde nalezlo místo během motivačních i reflexních činností  rodičů a žáků.

 

 A snad byl i tímto naplněn cíl projektu Moravskoslezského kraje- rozvíjet a modernizovat školní poradenské služby v Moravskoslezském kraji za účelem podpory rovných vzdělávacích příležitostí žáků ve vzdělávání. Žáci i rodiče souhlasně vyjádřili zájem o konání dalších společných dílen.

 

Mgr. Danuše Krainová

 

 

Některé z činností

Záznamy: 1 - 4 ze 6
1 | 2 >>