Projevy dyskalkulie

01.07.2010 15:27

 

Projevy dyskalkulie

- manipulace s konkrétními předměty nebo nakreslenými symboly (tvoření skupin či řady předmětů, porovnávání počtu předmětů- „Praktognostická dyskalkulie“

- obtížemi při označování počtu předmětů, operačních znaků a matematických úkonů. (neschopnost zvládnout vyjmenovat řady číslovek od nevýší k nejnižší a na opak, jmenování řady sudých či lichých čísel – „verbální dyskalkulie“

- neschopnost číst matematické symboly (číslice, čísla, operační symboly). Při  nejtěžší formě dítě není schopno přečíst izolované číslice nebo operační znaky. Objevuje se záměna tvarově podobných čísel 3-8, 6-9, římských číslic IV-VI, záměny 12-21, čtení pouze číslic 2,3,8, místo čísla 238. Příčinou bývá zraková percepce, nebo porucha orientace v prostoru, zvláště pravolevé orientace „lexikální dyskalkulie“

- neschopnost psát matematické znaky. Jedinec není schopen psát číslice formou diktátu či přepisu, v lehčích případech má obtíže při psaní vícemístných čísel.Písemný projev je neúhledný, dítě zaměňuje pořadí číslic, zapomíná psát nuly píše nepřiměřeně velké číslice- „grafická dyskalkulie“

- narušená schopnost provádět matematické operace, sčítání, odčítání, násobení, dělení  a další. „operační dyskalkulie“

-    porucha v pojmové oblasti, poruchu gnostickou. Jde o nepochopení matematických pojmů a vztahů mezi nimi. Nejtěžší forma této kategorie se projevuje v neschopnosti chápat vztahy v matematických řadách. Jedinec s touto poruchou nechápe číslo jako pojem. Umí napsat a přečíst např. číslo 8, ale dále s číslem pracovat např. 6+2=8, 2x4=8, obtíže se rovněž výrazně projevují při řešení slovních úloh-„ Ideognostická dyskalkulie“

 

Porucha negativně ovlivňuje výsledky práce v jiných předmětech, zejména:

Matematika, geometrie
Fyzika
Chemie