Projektový den "Toulky historií školy napříč věkovými kategoriemi dětí s žáků školy

14.09.2014 10:15

 

Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín

 

Projektový den:                             „Toulky školní historií“

 

Termín, čas  realizace:         30.9.2014, zahájení cca 8.00 hod (individuálně po skupinách  dle her. plánu, mapy)  a ukončení cca 13.00 hod.

Místo realizace aktivit:         ZŠ ul. Komenského, klidová zóna  ul. Frýdecká, park na Rozvoji (vedle ev. kostela), venkovní prostor MŠ ul. Frýdecká

Počet aktivit (stanovišť):      13 (naukové, pohybové) +1(hodnotící) – komisaři  (ped. prac. a  prac. DDM) + pomocníci (vybraní žáci 8. a 9. roč.)

Počet skupin:                     32 (cca 15 -17 žáků) + vedoucí (ped. prac.)

Věkové kategorie:               ZŠ 2. roč. – 9. roč. + ZŠS, (MŠ, 1. roč., žáci ZŠSl – pozorovatelé s možností  zkoušky vybraných aktivit)

 

Herní pravidla a další popis:       

Předmětem projektového dne je zapojení dětí a žáků organizace Masarykovy základní školy a mateřské školy Český Těšín do vzdělávacích /naukových, pohybových/ aktivit napříč věkovými kategoriemi s historickým podtextem ve vztahu ke škole, městu Český Těšín, blízkému okolí a ČR. Aktivně se soutěže  zúčastní žáci ZŠ 2. roč. – 9. roč. + ZŠS,  MŠ, 1. roč., žáci ZŠSl  jsou pozorovatelé s možností  zkoušky vybraných aktivit dle výběru ped. pracovníka, který vykonává dohled nad svěřenou skupinou.  Cílem určených aktivit je sběr jednotlivých indicií (13), na základě kterých žáci stanoví výsledný pojem, heslo, jméno či název. Žáci jsou rozděleni do 32 herních skupin. Každá skupina obdrží herní kartu, která obsahuje jména žáků (jednu skupinu tvoří žáci 2. - 9. roč. – předem stanoveno), jméno ped. pracovníka, který je zároveň vedoucím skupiny a zároveň zodpovídá za bezpečnost žáků, dodržování harmonogramu dle  určeného rozpisu střídání dané skupiny na jednotlivých stanovištích (13 aktivit + 1 hodnotící), dohlíží na plnění úkolů žáků a kontroluje zápisy do herních karet od jednotlivých komisařů stanovišť. Skupiny pod vedením vedoucích se pohybují podle určeného pořadí stanovišť, které jsou zapsány v herních kartách v souladu s mapou míst realizace aktivit. Každá skupina po absolvování 13 aktivních stanovišť se přesune na stanoviště č. 14 – hodnotící, kde sdělí výsledek na základě sesbíraných indicií a hodnotitelé vyhodnotí správnost hledaného pojmu, hesla, jména či názvu a následně podle úspěšnosti/neúspěšnosti předají skupině odměnu. Tímto jsou aktivity včetně vyhodnocení ukončeny a následně se skupina stále pod vedením ped. prac. přesune k odstravování, popř. zajistí odvedení žáků I.st. do ŠD. Rovněž pozorovatelé (MŠ, 1.roč., ZŠSl) si mohou vyzvednout odměny na stanovišti č. 14.

 

Stanoviště: 1. – 13.

 

AKTIVITA  č. 1 – SKLÁDAČKA

Místo konání: 1. stupeň, 1. patro, I.A (interaktivní tabule), č.dv. 51

Materiál: papír, folie

Počet soutěžících: celé družstvo

Časový limit: 3 minuty

Postup:

Úkolem tohoto stanoviště je skládání jednotlivých dílků obrázku (puzzle) a řazení  fotek.Žáci se rozdělí do 2 věkových kategorií: - na mladší žáky 1.stupeň a na starší žáky,  2.stupeň.

             1.st. – Žáci mají za úkol bezchybně poskládat puzzle – obrázek radnice

                        Českého Těšína v časovém limitu.

             2.st. – Žáci na interaktivní tabuli seřadí chronologicky fotky naší školy po sobě

                        v historii.  K získání indicie musí být vše správně.

 

AKTIVITA č. 2 – poznávací aktivita – ODKRÝVAČKA

Místo konání: 1. stupeň, přízemí, IV. B  (interaktivní tabule) č.dv. 41 a V. B s (interaktivní tabule) č.dv.42

Materiál: žádný (jen k označení stanoviště)

Počet soutěžících: celé družstvo

Časový limit: 5 minut

Postup:

Žáci mají za úkol poznat nějakou osobnost, sochu, horu, budovu…z historie našeho  státu v časovém limitu. Pokud žáci nesplní disciplínu v časovém limitu, nedostanou požadovanou indicii. K získání indicie je v odkrývačce tolerována pouze 1 chyba u  mladších žáků a 1 chyba u starších žáků . Žáci pracují ve 2 skupinách – mladší ve třídě III.B ,  starší ve třídě IV. Žák, jež je na stanovišti přidělen jako výpomoc u Mgr. P. Vlčkové, přijde s hrací kartou  družstva a zde je starším žákům doplněn počet získaných bodů.

 

AKTIVITA č. 3 – vědomostní aktivita – SPOJOVAČKA – KDO JE TO ?

Místo konání: 2. stupeň, 1. patro, VII.A učebna českého jazyka (interaktivní tabule) č.dv. 234

Materiál: výkresy, folie

Počet soutěžících: celé družstvo

Časový limit: 5 minut

Postup:

Družstvo se rozdělí na starší a mladší žáky. Mladší žáci: řeší křížovku, kde v pravé části ke každému řádku (heslu) bude uvedena legenda (znění otázky). Žáci budou umisťovat do prázdných políček  křížovky písmena, jež budou na hromádce vedle. Křížovka je na papíru a luští  se na stole. Starší žáci: přiřazují na interaktivní tabuli k osobnosti z historie povolání, dílo apod. Nulová tolerance chyb.

 

AKTIVITA č. 4 – POZNÁVAČKA HISTORICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Místo konání: chodba 2. stupeň, 2. patro, chodba

Materiál: makety starých archeologických vykopávek, staré předměty

Počet soutěžících: celé družstvo

Časový limit: 5 minut

Postup:

Žáci poznávají staré historické předměty a určují jejich správný název, popřípadě k čemu sloužily. Pracují společně ve smíšeném družstvu (1. a 2. st.). K získání indicie je zapotřebí získat nadpoloviční počet bodů – z 10 předmětů  uhádnout  aspoň 6.

   

AKTIVITA Č. 5 – vědomostní aktivita – PŘIŘAZOVÁNÍ  POJMŮ V NÁŘEČÍ

Místo konání:  2. stupeň, 1. patro, VIII.B ,matematická učebna, č.dv. 217

Materiál :  papír, folie

Počet soutěžících: celé družstvo

Časový limit: 5 minut

Postup:

Žáci mají k dispozici 10 karet se slovy v nářečí a 10 karet s českým významem slov. Karty k sobě přiřazují. Pro získání indicie musí správně přiřadit 8 slov. Žáci pracují všichni dohromady, celá skupina.

 

AKTIVITA Č. 6 – POHYBOVÁ AKTIVITA

Místo konání : velká tělocvična č. dv. 44

Materiál : barevná lepící páska

Počet soutěžících: 14

Časový limit : není

Postup:

Spolupráce žáků 2. st. a žáků 1. st. – trakař, přenos na zádech. Žáci vytvoří 7 dvojic (zbylí nesoutěží) a rozhodnou se (podle svých schopností), zda překonají vytyčenou vzdálenost formou „trakaře“ nebo přenosem na zádech. Pro získání indicie musí být minim. 5 přesunů bezpádových. Za pád se považuje např. ulehnutí na břicho nebo puštění nohou (při trakaři) a šlápnutí nohou na zem přenášeného (při přenášení). Trasa je vyznačena na zemi barevnou lepící páskou – vzdálenost 10 m.

 

AKTIVITA Č. 7 – POHYBOVÁ AKTIVITA – HOD NA CÍL

Místo konání: malá tělocvična

Materiál: míčky, maketa klauna, tenisové míčky, maketa čápa, gumové kroužky

Počet soutěžících: celé družstvo

Časový limit: není

Postup:

Starší žáci házejí míčky do otvoru na maketě klauna, mladší kroužky na tyč na maketě čápa.  Každý žák má 1 hod, pro získání indicie je zapotřebí 10 správných hodů ze 14. Vzdálenost pro starší žáky je 3 m, pro mladší žáky 2 m.

 

AKTIVITA Č. 8 – POHYBOVÁ AKTIVITA – PŘECHOD PŘES OLZU

Místo konání: chodba  1. st., 2. patro, chodba

Materiál: papíry, barevná lepící páska

Počet soutěžících: 14

Časový limit: není

 

Postup:

Žáci jsou rozděleni do 2 družstev po 7 členech (zbylí nesoutěží) – smíšená družstva (1. + 2. st.). Družstva stojí naproti sobě ve vzdálenosti 8 m. Každý žák obdrží 2 papíry, po těch se musí přesunout na druhou stranu. Začne žák jednoho družstva, pokračuje žák družstva druhého – na střídačku, dokud nepřejdou všichni žáci. Indicii získají,  podaří-li se alespoň 10 žákům přejít trasu bez šlápnutí mimo papír.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

AKTIVITA Č. 9 – POHYBOVÁ AKTIVITA –  TĚŠÍNSKÁ TRAMVAJ                                                                                                              

Místo konání:   Hřiště školy, za nepříznivého počasí - přízemí ŠDK.                              

                                                                                                                                                                        

(chůze na dřevěných kolejích ve dvojicíc )                                                                                                                         

Soutěží  2 dvojice  -  1.stupeň kratší trasa

                2 dvojice  - 2. stupeň  delší trasa                                                                                                                         

Pomůcky:  šlapadla,mety,obrázky Českého Těšína

                                                                                                                                                    

Postup:

Současně vybíhají na šlapadlech mladší dvojice a starší dvojice. Úkolem je přejít vyznačený úsek. Tam vystoupí a nahradí je druhé dvojice, které se vrací zpět. Časový limit pro získání indicie 5 min.

                                

AKTIVITA Č. 10  – POHYBOVÁ AKTIVITA –  VÝSKYT PTAČÍCH DRUHŮ NA OLŠI

 

Místo konání:   Hřiště školy, za nepříznivého počasí - přízemí ŠDK.                            

                                                                                                                                                   

sběr pet víček kolíčky na prádlo  1.stupeň                                                                                                                      

Pomůcky: 4 kolíčky na prádlo, v bedně víčka z pet. láhví, košík, stopky.

 

Postup:

Soutěží 4 žáci 1 stupně. Během 5 minut přemísťují každý svým kolíčkem pet. víčka z bedny do košíku vzdáleného 5 kroků. Běhá celé čtyřčlenné družstvo současně. Kolíčkem přemísťují každý vždy  jen jedno víčko. Upadne-li víčko cestou, musí ho zvednout opět jen kolíčkem. Limit 120 víček k získání indicie, přiřazování obrázků ke jménům ptáků  2.stupeň Během 5 minut správně přiřadit obrázek ptáka k názvu ptáka. K získání indicie musí správně přiřadit minimálně 6 obrázků.                                                   

                                                                                                                                                                                         

Pomůcky: 10 obrázků a deset názvů ptáků.                   

 

AKTIVITA Č. 11  – POHYBOVÁ AKTIVITA -   LANOVÉ AKTIVITY PRO MALÉ I VELKÉ

Místo konání: Klidová zóna ul.  Frýdecké

Materiál: Lana, upínáky, karabiny, vazáky, kladky, helmy, postroje, papír, propisky, stůl, (odměny?)

Postup:

Každý jednotlivec týmů bude mít možnost, za pomoci jištění, projít malé i velké lanové aktivity.

 

AKTIVITA Č. 12  – POHYBOVÁ AKTIVITA  -   KICKSTAR

Místo konání: Prostor u školky MŠF (zahrada), ul.  Frýdecká

Materiál: Kickstar, míč, kužely, papír, propisky, stůl, (odměny?)

Postup:

Úkolem tohoto stanoviště je zapojit všechny členy týmu - každý týmový hráč musí proběhnout s balónem nachystaný slalomem z kuželů a trefovat se do branky. Za skupinu, je třeba nastřílet 5000 bodů. Střídání v týmu, probíhá, tak dlouho, dokud nenahrají, stanovený počet bodů.

 

AKTIVITA Č. 13  – POHYBOVÁ AKTIVITA – PAVOUK, PŘEKÁŽKOVÁ  DRÁHA

Místo konání: Park u Evangelického kostela

Materiál: Šňůrky, zvonečky, papír, propisky,(odměny?)

Postup:

Každý jednotlivec týmů, bude mít možnost projít nachystaným pavoukem z provázků. Na provázcích jsou zavěšeny zvonečky. Počítá se pouze ten pokus, kterým člen projde bez jediného zazvonění. Pavouka je nutno projít alespoň pětkrát bez doteku- čili bez zazvonění zvonečku -  aby se disciplína započítala za splněnou.