Možnosti vzdělávání

11.03.2012 15:39

 

Lehká mentální retardace

 • - integrace do běžné základní školy- vzdělávání dle odpovídajícího vzdělávacího programu
 • - ve školách praktických podle odpovídajícího vzdělávacího programu

 

 • Profesní příprava:

Odborné učiliště (2 a 3 roky)

- svým uspořádáním se podobná střednímu odbornému učilišti. Žáci si zde prohlubují a doplňují znalosti získané v základní škole praktické a připravují se na svou profesi (př. kamenické, kovářské, pekařské, prodavačské, zámečnické práce a další).

- střední odborné učiliště (pokud žák splní požadavky pro přijetí a jeho zdravotní způsobilost to dovoluje

        

 • Uplatnění:
 • - většina jedinců (z horní hranice LMR) lze zaměstnána  v praktických profesích

 

 

Středně těžká mentální retardace

 • - vzdělávají se podle odpovídajícího vzdělávacího programu Pomocná škola (nejčastěji základní školy speciální, další vzdělávání je možné ve škole praktické

 

 • Profesní příprava:

 • Praktická škola s dvouletou přípravou

 • - žáci, kteří ukončili základní školu praktickou nebo speciální, v nižším než devátém nebo ve zvláštních případech v devátém ročníku základní školy
 • Cílem školy je prohloubení znalostí získaných v povinné školní docházce a osvojení manuálních prací dle vybraného oboru (pomocné práce)

 

 • Uplatnění:

- schopni vykonávat jednoduchou manuální práci pod odborným dohledem nebo v chráněném prostředí (chráněné dílny, podporované zaměstnání)

 

 

Těžká mentální retardace

 

- je velmi omezené, probíhá podle odpovídajícího vzdělávacího programu Rehabilitační vzdělávací program Pomocné školy ( základní školy speciální)

- včasná systematická a kvalifikovaná rehabilitační a vzdělávací péče přispívá k rozvoji motoriky, komunikativnosti, rozumových schopností a soběstačnosti

           

 • Profesní příprava
 • Praktická škola s jednoletou přípravou ( 1rok a 2 roky)
 • - hlavními předměty je zde rodinná výchova, ruční práce a praktická cvičen
 • - žáci se zde připravují většinou na práci v chráněném prostředí

 

 

Hluboká mentální retardace

 • Dítěti s hlubokým mentálním postižením stanoví krajský úřad místně příslušný podle místa trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení. Krajský úřad zároveň zajistí odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a metodickou. Dojde-li ke změně duševních a fyzických možností dítěte, krajský úřad způsob vzdělávání odpovídajícím způsobem upraví.

 

 

Oblasti zaměření výchovně vzdělávací činnosti v práci se žáky s mentálním postižením:

 • Smyslové vnímání (zrakové vnímání, taktilní vnímání, sluchové vnímání, čichové vnímání, chuťové vnímání)
 • Komunikační dovednosti a poznávací schopnosti (slovní a mimoslovní komunikace, alternativní a augmentativní komunikace, sebepojetí a sebehodnocení)
 • Motorika (hrubá motorika, jemná motorika, koordinace pohybů, grafomotorika a kresba, sebeobslužné činnosti

 

 

Výchovně-vzdělávací cíle v práci se žáky s těžkým mentálním postižením:

 • Smyslová výchova
 • Zdokonalování taktilního vnímání
 • Zdokonalování sluchového vnímání
 • Zdokonalování zrakového vnímání
 • Zdokonalování čichového vnímání
 • Zdokonalování chuťového vnímání
 • Rozumová výchova
 • Zdokonalování komunikačních schopností
 • Zdokonalování poznávacích schopností
 • Rehabilitační tělesná výchova
 • Rozvoj hrubé motoriky
 • Rozvoj a zdokonalování koordinace pohybů
 • Výtvarná a pracovní výchova
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Osvojování  sebeobslužných a hygienických návyků ( sebesycení, oblékání,…)