Metody a formy práce

01.07.2010 15:24

 

Cíle a oblasti zaměření reedukační činnosti  žáků s dyskalkulií

Zdokonalování předčíselných a číselných představ
 

 

Formy a metody práce

- třídění, řazení, porovnávání, odhad
- párové přiřazování
- orientace v čase, následnosti, posloupnosti
- pojem množství a velikosti
- rozlišení části a celku.
- postřehování neuspořádaného, uspořádaného množství
- číselná řada, číselná osa – orientace
- čtení číslic, čísel
- psaní čísel, číslic
- význam znamének
- matematické operace
- matematické vztahy
- orientace v penězích, mírách a velikostech
- logický úsudek
- upozornění na změnu algoritmu
- slovní úlohy
- umožňování, respektování pomocných kroků do stadia automatizace /prodloužit, zachovat pomocné výpočty)
- využívání názoru
- používání kalkulátoru
- využívání různých druhů tabulek, přehledů, os
- kontrola pochopení zadání, instrukce