Integrace na druhou

11.06.2010 16:57

 

 

 

 

Evropské projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

 

 

Co je ESF

 

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

V období let 2007 – 2013 Česká republika využívá prostředky Evropského sociálního fondu prostřednictvím tří operačních programů:

  • OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

  • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

  • OP Praha – Adaptabilita (OP PA)

Výše popsané neinvestiční programy spolufinancované z Evropského sociálního fondu umožňují českým žadatelům získat z Evropské unie až 3,8 mld. EUR. Spolu s nezbytným spolufinancováním ze státního rozpočtu jde celkem o 4,4 mld. EUR, což činí cca 124,2 mld. Kč. (Na programové období 2004-2006 bylo pro ČR přiděleno 456,98 mil.Eur.)

 

 

Integrace na druhou

 

Předkladatelem projektu je Moravskoslezský kraj, který tento projekt realizuje s pomocí partnerských organizací, kterými jsou příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem, a to Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek a Pedagogicko-psychologická poradna Opava.

Do projektu je dále zapojeno 20 spolupracujících ZŠ MSK, na nichž jsou zřízena školní poradenská pracoviště a která mají vyšší počty individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Obsahem projektu je jednak realizace vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů směřujících k rozvoji klíčových kompetencí a odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělání, jednak zavádění nových podpůrných programů, nových aktivit a činností do výuky i volnočasových aktivit pro individuálně integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a mentálním postižením.

 

Cíl projektu

Účelem projektu je navázání efektivní spolupráce pedagogických pracovníků se školním psychologem či školním speciálním pedagogem a zákonnými zástupci integrovaných žáků a dále zajištění metodické podpory školních poradenských pracovišť ze strany pedagogicko-psychologických poraden. Následně pak všechny získané zkušenosti vzájemně sdílet, prezentovat, předávat a šířit mezi další pedagogické pracovníky.

Tohoto cíle bude dosaženo jednak realizací vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů směřujících k rozvoji klíčových kompetencí a odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělání, jednak zaváděním nových podpůrných programů, nových aktivit a činností do výuky i volnočasových aktivit pro individuálně integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a mentálním postižením.

 

Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky:

 

·        Čtením a psaním ke kritickému myšlení

·        Hodnocení jako součást učení

·        M.B.T.I

·        Komunikace

·        Náprava poruch učení

·        Poruchy chování

·        Mentální postižení

·        Nácvik terapeutických technik ( např. muzikoterapie)

·        Mediační výcvik, Feuersteinova metoda

 

  Mgr. Iveta Franková, výchovný a kariérový poradce

 

 

Pozvánka na "Společné dílny s rodiči" šk.rok 2011/12

 

 Pozvánka na "Společné dílny s rodiči" šk.rok 2010/11