Integrace na druhou

09.01.2015 06:54

 

 Projekt byl splněním výstupů ukončen ke dni 31.8.2012

 

udržitelnost projektu  - listopad 2016

 

 

Evropské projekty jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

 

 

Integrace na druhou

 

Předkladatelem projektu byl Moravskoslezský kraj, který tento projekt realizuje s pomocí partnerských organizací, kterými jsou příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem, a to Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek a Pedagogicko-psychologická poradna Opava.

Do projektu bylo zapojeno 20 spolupracujících ZŠ MSK, na nichž jsou zřízena školní poradenská pracoviště a která mají vyšší počty individuálně integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Obsahem projektu byla jednak realizace vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů směřujících k rozvoji klíčových kompetencí a odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělání, jednak zavádění nových podpůrných programů, nových aktivit a činností do výuky i volnočasových aktivit pro individuálně integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a mentálním postižením.

 

Cíl projektu

Účelem projektubylo navázání efektivní spolupráce pedagogických pracovníků se školním psychologem či školním speciálním pedagogem a zákonnými zástupci integrovaných žáků a dále zajištění metodické podpory školních poradenských pracovišť ze strany pedagogicko-psychologických poraden. Následně pak všechny získané zkušenosti vzájemně sdílet, prezentovat, předávat a šířit mezi další pedagogické pracovníky.

Tohoto cíle bylo dosaženo jednak realizací vzdělávacích modulů pro pedagogické pracovníky včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů směřujících k rozvoji klíčových kompetencí a odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech žáků ke vzdělání, jednak zaváděním nových podpůrných programů, nových aktivit a činností do výuky i volnočasových aktivit pro individuálně integrované žáky se specifickými poruchami učení a chování a mentálním postižením.

 

Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky:

 

·        Čtením a psaním ke kritickému myšlení

·        Hodnocení jako součást učení

·        M.B.T.I

·        Komunikace

·        Náprava poruch učení

·        Poruchy chování

·        Mentální postižení

·        Nácvik terapeutických technik ( např. muzikoterapie)

·        Mediační výcvik, Feuersteinova metoda