Formy a metody práce při překonávání obtíží

29.06.2010 20:15

 

 

Cíle a oblasti zaměření reedukační činnosti v práci se žáky s dyslexií


Zdokonalování zrakového vnímání
Zdokonalování prostorové a pravo-levé orientace
Zdokonalování vnímání časové posloupnosti,…
Rozvoj zrakové paměti

 

 Formy a metody práce


- vhodná metoda výuky čtení (analyticko– syntetická metoda čtení, genetická metoda čtení, globální metoda čtení apod.
- prodloužené slabikování
- párové čten
- splývavé čten
- čtení po slovech
- čtení po významových celcích
- čtení s porozumění
- orientace v text
- čtení s dyslektickým okénkem
- vyhledávání, kroužkování písmen zrakově podobných
- reprodukce příběhu
- obloučkování
- zdokonalování zrakového vnímání
- rozvoj zrakové paměti
- zdokonalování časové posloupnosti
- rozvoj prostorové orientace
- orientace na tělesném schématu
- cvičení očních pohybů
- cvičení časové posloupnosti a časových sekvencí
- cvičení prostorové orientace
- čtení obrázků zleva doprava
- obrázkové skládanky
- dokreslování detailů
- vyhledávání rozdílů
- spojování bodů, labyrinty
- rozlišování podobných obrazců
- rozlišování inverzních obrazců
- postřehování písmen, slabik, slov
- rozlišování pozadí a figury
- cvičení zrakové analýzy
- orientace v textu
- cvičení zrakového rozpětí
- cvičení zrakové paměti
- cvičení zrakové pozornosti