Formy a metody práce, cíle reedukace

11.03.2012 19:29

 

Cíle a oblasti zaměření reedukační činnosti u žáků s ADHD


- volba strategií, které pomohou eliminovat nedostatky pozornosti a impulzivitu: nekonfliktní prostředí, podněty pro zapamatovaní, síťovaní poznatků, motivace, spíše kratší úkoly, možnost vybití atd.

- vést k soustředění-umět vytěsnit všechny nepodstatné předměty

 

Formy,  metody práce a přístupy při překonávaná obtíží:


- vytvoření klidného, citově teplého rodinného prostředí.                         
- důležité je dát dítěti najevo lásku, aby vědělo, že i přestože někdy hodně zlobí, stále ho máme rádi.

 

- sjednocení výchovy:  Pokud je jeden rodič ve výchově důsledný a druhý ne, dítě je zmatené a postupně se naučí využívat slabšího rodiče, případně neposlouchat ani jednoho z nich. Důležité je sjednocení výchovného působení nejen v rodině, ale i ve škole.

 

- soustředění se na kladné stránky osobnosti dítěte: Je důležité objevit oblast, ve které je dítě úspěšné a na tu se zaměřit a umožnit tak dítěti prožít úspěch. Dítě chválíme i za malé pokroky a povzbuzujeme ho tím k dalším výkonům. Posilujeme sebedůvěru dítěte.

 

- úprava režimu- pravidelnost a režim dne – dodržování času určené činnosti: Dítěti je třeba zajistit pravidelný denní režim, dostatek spánku, zdravou stravu, pravidelnou školní přípravu v klidném prostředí,  účast v zájmové činnosti.

 

- potřeba je i vyloučit příliš divoké aktivity zvláště před usínáním (např. akční filmy či počítačové hry)

- neustálá kontrola a zpětná vazba - zadávání jednotlivých úkolů a důsledné sledování splnění – motivuje k další snaze, upevňuje sebevědomí, vede k sebekázni

 

- motivace, posilování sebedůvěry

- přívod přiměřených podnětů. Místo spousty příkazů a zákazů je vhodné nastolit jasná a pochopitelná pravidla, která ve výchově uplatňujeme.

 

- důležitou zásadou je málo a často!: Nejlépe vyhovující je pro tyto děti práce nárazová a krátká. Nevyhovující je dlouhodobé, soustavné zatěžování pozornosti dítěte. Jeden úkol by neměl trvat déle než 10min., max. 20 min. Pak je dobré práci přerušit a odpočinout si

 

- rodinná terapie, systémová rodinná terapie (terapeutický přístup pracuje především v případě  poruchy komunikace uvnitř rodiny)

- terapie pevným objetím (prodloužené držení hyperaktivního dítěte v těsném tělesném kontaktu pod vedením terapeuta)

- terapie chování : posilování žádoucích forem chování  

- podpora senzomotorické integrace, kinesiologie (pokouší se zlepšit spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry a odstranit zablokování energie)

 

- jóga

-  Hipoterapie (terapeutická jízda na koni)

- Canisterapie (terapie pomocí psů)

- Ergoterapie (terapie prací)

- Progresivní relaxace (dítě vědomě prožívá polaritu svalového napětí – uvolnění a učí se jej ovládat)

- Muzikoterapie (terapie hudbou, používají se prostředky hudebního umění)

- Arteterapie (terapie uměním, používají se prostředky výtvarného umění)

- Dramaterapie (léčebně výchovná metoda, která využívá divadelní a dramatické prostředky)

- Biofeedback (sebe-učení mozku pomocí biologické zpětné vazby)

- Cesta medikamentózního léčení, farmakoterapie

 

Možnosti korekčního programu v rámci školy:

 

Relaxační techniky

Zklidňování

Předávat jistotu v životě, řád

Jednoznačné vedení

Srozumitelná komunikace

Přítomnost autority, autentický přístup, důslednost, oční kontakt

Řád a struktura, jasná pravidla, přesné určení toho, co se očekává

Pomoc s uspořádáním pracovního prostoru, pomůcek

Více času na splnění úlohy

Seznámit předem s programem. Děti s ADHD těžce přecházejí z jednoho soustředění na druhé. Prodlužujeme fázi, když se ponoří do práce.

Střídání doby aktivity a doby klidu. Neklidné děti nemají rády změny- nutno předem upozornit, připravit na změny. Ne příliš časté střídání činností.

Usměrňování aktivity dítěte. Aktivitu dítěte nesmíme násilně potlačovat, naopak ji nechat vybít či využít nějakým pozitivním způsobem. Při každé vhodné chvíli

je nutné dát dítěti možnost volného pohybu

Klidný a důsledný přístup. Děti potřebují, aby okolí zvenčí na ně působilo klidně.

Vyvozování důsledků z chování ihned, krátký interval mezi nevhodným chováním a ponaučením, chování musí být jasně definováno