Charakteristika, příčiny

11.03.2012 18:38

 

Řeč je schopnost užívat sdělovacích prostředků. Své pocity, přání, myšlenky můžeme projevovat
 

- verbálně (slovně), a to řečí mluvenou nebo řečí psanou
- neverbálně, gesty, mimikou, posuňky

 

 

Narušená komunikační schopnost

 

Komunikační schopnost jednotlivce je narušena tehdy, když některá rovina (nebo několik rovin současně) jeho jazykových projevů působí interferenčně vzhledem k jeho komunikačnímu záměru. Přitom může jít o foneticko-fonologickou, syntaktickou, morfologickou, lexikální, pragmatickou rovinu jazykových projevů. Může jít o verbální i neverbální, mluvenou i grafickou formu interindividuální komunikace, její receptivní i expresivní složku. (Lechtov1990)

 

Narušení komunikační schopnosti může být:

 

- trvalé nebo přechodné

- vrozené  nebo získané

- totální nebo parciální

- může být hlavním dominantním symptomem nebo může být důsledkem jiného dominantního postižení, poruchy, onemocnění (potom hovoříme o symptomatických poruchách řeči).

- může se promítat do sféry symbolických procesů i procesů nesymbolických.

 

 

Příčiny

 

- dle časového hlediska

- prenatální

- perinatální

- postnatální,

- dle lokalizačního hlediska

- genové mutace

- aberace chromozomů

- vývojové odchylky

- orgánová poškození receptorů, centrální nervové soustavy i efektorů

- nepříznivé vlivy prostředí